13 April 2011

SUKATAN PM 2312P BAHASA MELAYU 2


A. KEMAHIRAN BERBAHASA

KEMAHIRAN MENDENGAR
v  Konsep Mendengar
v  Proses Mendengar
v  Jenis Mendengar
ü  Mendengar Aktif
ü  Mendengar Pasif

v  Peringkat Kemahiran Mendengar
ü  Peringkat Awal
ü  Peringkat Pertengahan
ü  Peringkat Maju

KEMAHIRAN BERTUTUR
v  Konsep Bertutur
v  Tujuan Bertutur
v  Aspek-Aspek Pertuturan
ü  Sebutan,
ü  Tekanan Suara,
ü  Jeda,
ü  Intonasi,
ü  Tatabahasa,
ü  Kelancaran,
ü  Kefasihan
ü  Laras Bahasa

v  Faktor Mempengaruhi Pertuturan
ü  Umur,
ü  Kecerdasan,
ü  Kesihatan,
ü  Fizikal,
ü  Alam Sekeliling,
ü  Jantina

v  Dwibahasa
v  Peringkat Kemahiran Bertutur
ü  Peringkat Awal
ü  Peringkat Pertengahan
ü  Peringkat Maju

v  Jenis Aktiviti Kemahiran Bertutur
ü  Berbual,
ü  Bercerita,
ü  Berpuisi,
ü  Berbincang,
ü  Berceramah
ü  Berpidato

KEMAHIRAN MEMBACA
v  Konsep Membaca
v  Tujuan Membaca
ü  Proses Membaca
v  Jenis-Jenis Bacaan
ü  Bacaan Mekanis
ü  Bacaan Mentalis
ü  Bacaan Intensif
ü  Bacaan Ekstensif

v  Peringkat Kemahiran Membaca
ü  Peringkat Kesediaan Membaca
ü  Peringkat Prabacaan
ü  Peringkat Membaca Secara Mekanis
ü  Peringkat Membaca dan Memahami
ü  Peringkat Bacaan Intensif
ü  Peringkat Bacaan Ekstensif

v  Peringkat Pemahaman
ü  Peringkat Pemahaman Lateral
ü  Peringkat Pemahaman Interpretasi
ü  Peringkat Pemahaman Inferensi
ü  Peringkat Pemahaman Menilai


KEMAHIRAN MENULIS
v  Konsep Menulis
v  Tujuan Menulis
v  Jenis Kemahiran Menulis
ü  Kemahiran Menulis Secara Mekanis
ü  Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental

v  Peringkat-Peringkat Kemahiran Menulis
ü  Peringkat Pramenulis
ü  Peringkat Mendirikan Asas
ü  Peringkat Pelahiran

v  Kesalahan-Kesalahan Biasa dalam Tulisan

v  Jenis-Jenis Penulisan
ü  Penulisan Terkawal
ü  Penulisan Separa Terkawal
ü  Penulisan Bersepadu
ü  Penulisan Separa Bersepadu
ü  Jenis-Jenis Penulisan
ü  Penulisan BebasB. KESUSASTERAAN MELAYU

ü  Pengertian Kesusasteraan Melayu
ü  Konsep Kesusasteraan Melayu

GENRE KESUSASTERAAN
ü  Novel
ü  Cerpen
ü  Sajak
ü  Nazam
ü  Pantun
ü  Syair
ü  Gurindam
ü  Seloka

STRUKTUR KARYA
ü  Plot
ü  Watak dan Perwatakan
ü  Tema dan Persoalan
ü  Latar
ü  Gaya Bahasa
ü  Nilai dan Pengajaran

KRITIK SASTERA
ü  Teori Formalistik
ü  Teori Struktural
ü  Teori Feminis
ü  Teori Sosial

Sumbangan Sastera dalam Pendidikan di Sekolah