30 Jun 2010

Kajian HBEF4303 Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah

Berikut dinyatakan cadangan subtajuk yang sesuai dalam laporan kajian anda. Boleh digunapakai oleh pelajar OUM dan PISMP

Muka Surat Tajuk

Pengakuan
Penghargaan
Abstrak
Isi Kandungan
Senarai Jadual
Senarai Rajah

BAB 1 PENGENALAN
 1. Penyataan Masalah Kajian
 2. Soalan Penyelidikan atau Kajian
 3. Hipotesis Kajian 
 4. Objektif Penyelidikan atau Kajian
 5. Batasan Penyelidikan atau Kajian

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR
 1. Tesis / Desertasi
 2. Buku dan Kertas Kerja Seminar
 3. Majalah atau Akhbar

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN
 1. Rekabentuk Penyelidikan Kajian
 2. Populasi atau Sampel
 3. Instrumen Kajian
 4. Kajian Rintis
 5. Prosedur Pengumpulan Data
 6. Cara Penganalisisan Data

BAB 4 ANALISIS DATA
 1. Profil Responden
 2. Laporan Dapatan Kajian

BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN
 1. Rumusan Hasil Kajaian
 2. Perbincangan / Analisis Dapatan Kajian
 3. Implikasi Dapatan Kajian
 4. Cadangan Kajian Lanjutan

Rujukan
Lampiran

Beberapa subtajuk boleh dibuang atau ditambah. Sila berbincang dengan penyelia masing-masing.

Tiada ulasan: