30 Jun 2010

Jenis Data Kajian

Menurut Idris Awang dalam bukunya Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengajian Islam (2009: 68) terdapat sekurang-kurangnya dua kategori data, iaitudata kuantitatif, dan data kualitatif, sebagaimana keterangan di bawah.
  • Data kuantitatif ialah data dalam bentuk angka yang diperoleh daripada sampel kajian. Angka itu dalam bentuk bilangan, kekerapan, pecahan atau peratus. Semua angka itu adalah hasil rumusan terhadap soalselidik / maklum balas sampel, atau hasil daripada catatan pemerhatian oleh pengkaji. 
  • Data kualitatif, iaitu data-data dalam bentuk maklumat dari sumber-sumber rujukan. Bentuk datanya adalah sama ada berbentuk angka, fakta, keterangan, statistik, dan sebagainya. Walaupun dalam bentuk nombor / angka, data itu tidak dinamakan Data Kuantitatf kerana angka itu bukan hasil daripada rumusan data soal selidik dan pemerhatian. Maksudnya, tidak melibatkan penghitungan, tetapi angka itu telah dikeluarkan oleh pihak tertentu. Misalnya, statistik kemalangan jalan raya yang dikeluarkan oleh PDRM. Data Kualitatif boleh diperoleh daripada buku, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, artifak, peta, carta, jadual, gambar, temu bual dan sebagainya.

Tiada ulasan: