07 Ogos 2010

Nota Semantik


SEMANTIK
1.    Berasal daripada bahasa Inggeris.

2.    ‘sema’:
Ø  Tanda @ lambang.
Ø  Mempunyai makna yang difahami oleh masyarakat.
Ø  Dalam bidang linguistik, bermaksud kajian makna atau erti sesuatu perkataan.

3.    Berkait rapat dengan semantik:
v  Semistik
v  Semiologi
v  Semasiologi

4.    Mengikut Ferdina de Sausure, setiap tanda mempunyai 2 unsur
ü  Unsur diertikan (signified)
ü  Unsur yang dimengertikan (signifier)

5.    Yang diertikan ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang.

6.    Yang dimengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang diterima dalam masyarakat berkenaan.

DEFINISI SEMANTIK
1.    Abdullah Hassan
·         Semantik ialah satu bidang ilmu mengenai kajian atau analisis makna yang melibatkan makna secara simkronis.

2.    Zulkifli Hamid
·         Semantik bermaksud satu daripada cabang ilmu linguistik yang memfokuskan  kajian makna pada peringkat kata, frasa, klausa dan ayat.

3.    Nik Safiah Karim
·         Bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa.

4.    Kamaruddin Hj. Husin
·         Kajian tentang makna linguistik yang membicarakan aspek yang ditonjolkan dalam ayat atau objek.


5.    Kamus Dewan
·         Kajian tentang makna perkataan dan pernambahan makna sesuatu kata.

6.    Albab Othman
·         Mengenai erti dan perubahan erti sesuatu kata dalam struktur kata.

7.    Abdul Rahman Rashid
·         Satu bidang kajian linguistik yang mengkaji makna sama ada pada peringkat perkataan atau ayat.
·         Ia juga melibatkan aspek bukan linguistik seperti konteks, perkataan atau ayat itu digunakan dan kebudayaan sesuatu bangsa berkenaan

KONSEP & MAKNA
1.    Konsep dan makna dalam semantic dapat dianalisis dalam 3 komponen:
Ø  Komponen kata
Ø  Komponen makna (konsep)
Ø  Komponen rujukan

2.    Komponen kata ialah aspek-aspek dalam bentuk bunyi atau tulisan.

3.    Komponen makna ialah dalam bentuk aspek tergambar dalam fikiran manusia.

4.    Komponen rujukan ialah dalam konkrik yang dapat dilihat.

5.    Terdapat 2 pendapat mengaitkan hubungan kata dengan rujukan iaitu:
v  Kata yang diertikan
v  Kata yang dimengertikan.

6.    Apabila seseorang menyebut sesuatu kata secara automatik, akan tergambar benda yang merujuk yang mewakili kata berkenaan.

7.    Hubungan antara kata dengan konsep adalah bersifat langsung dan demikian juga konsep dengan rujukan.

8.    Namun, hubungan antara kata dengan rujukan adalah tidak langsung.

9.    Hubungan antara kata dan makna dengan rujukan adalah bersifat obitrasi (sewenang-wenangnya) iaitu tidak mutlak.

PERUBAHAN MAKNA
1.    Makna sesuatu perkataan akan berubah mengikut peredaran masa atau teknologi dan hubungan sosial.

2.    Perubahan makna boleh berlaku dari segi perluasan makna dan penyempitan  makna.

3.    Maksudnya ialah makna asalnya samakin berkembang dan mempunyai makna-makna baharu.

4.    Contohnya:
*      Saudara
a.    Adik-beradik seibu dan sebapa.
b.    Orang mempunyai pertalian darah.
c.    Orang yang seagama.
d.    Nama panggilan hormat pada orang tidak dikenali @ tidak mesra @ kakitangan bawahan @ orang yang sama taraf.

5.    Penyempitan makna pada asalnya mempunyai makna yang luas tetapi telah mengalami makna yang khusus (kecil).

6.    Contohnya:
*      Khalwat
a.    Mengasingkan diri @ bersunyi-sunyian @ bertafakur untuk beramal kepada Allah.
b.    Berdua-duaan yang bukan muhrim.
c.    Madrasah (sekolah / tempat sembahyang untuk sembahyang solat fardu sahaja)

JENIS-JENIS MAKNA
1.    Faktor yang membezakan makna sesuatu perkataan bergantung kepada:
·         Makna
·         Jantina
·         Budaya
·         Kaum
·         Kerahsiaan sesuatu isu
·         Kod bahasa sastera
·         Unsur persekitaran


JENIS-JENIS MAKNA
1.    LEKSIKAL
*      Leksikal ialah makna yang terbit secara langsung daripada sesuatu benda.
*      (makna selapis) : rumah, buku.
*      (makna denotatif) : buaya ialah binatang berkaki empat.
*      (makna dramatika)
v  Makna yang hadir akibat berlakunya makna literal.
v  Makna yang hadir selepas imbuhan.
v  Mengalami proses perimbuhan, perkataan dan pemajmukan.
v  Contohnya: terangkat, buku-buku, diangkat.

2.    REFERENSIAL & NON-REFERENSIAL
*      Referensial ialah makna yang ada rujukan langsung pada sesuatu objek dan boleh dibayangkan objek berkenaan.
*      Contohnya: buku, meja, sekolah.
*      Non-referensial ialah perkataan-perkataan yang tiada rujukan langsung dan pendengar tidak boleh membayangi objek-objek perkataan berkenaan.
*      Contohnya: sayang, angin, bayu.

3.    DENOTATIF & KONOTATIF
*      Denotatif bersamaan makna referensial @ makna selapis kerana boleh dilihat secara nyata.
*      Disebut juga sebagai makna sebenar.
*      Contohnya: lelaki, wanita, perempuan.
*      Konotatif ialah peluasan makna tersebut disebabkan nilai rasa positif, negatif, adat budaya, bahasa dan persekitaran.
*      Orang Melayu anggap kancil cerdik
*      Orang Arab anggap monyet cerdik.

PERKAITAN MAKNA PERKATAAN
1.    Bahasa-bahasa yang dipetuturkan mempunyai makna yang saling berkaitan antara satu sama lain.
2.    Perkaitan itu berlaku dari segi persamaan makna atau berlawanan makna atau dalam kelompok keluarga makna berkenaan.
3.    Antara aspek perkaitan makna ialah:
Ø  Sinonim
Ø  Antonim
Ø  Homonimi
Ø  Hiponimi
Ø  Homograf
Ø  Polisemi
Ø  Homophon

a.    SINONIM
·         Sinonim ialah ungkapan atau perkataan yang hamper sama.
·         Contohnya: cerdik = bijak = pandai = pintar = bergeliga
·         Hubungan makna bersikap sinonim bersifat 2 hala iaitu:
ü  Makna perkataan A dapat diterima untuk perkataan B.
ü  Makna perkataan B dapat diterima untuk perkataan A.
·         Walaupun perkataan itu bersinonim, namun tidak mempunyai kesamaan makna 100%.
·         Contohnya:
ü  Rama-rama = kupu-kupu
ü  Wanita = perempuan

1 ulasan:

Raawha berkata...

Salam...

Saya punya persoalan tentang kerangka teori mengenai bilingualisme. Jika anda ada punya apa-apa yang dapat dikongsi, saya berharap sangat anda dapat memberi maklum balas.

Raawha Hassan